Правила надання послуги Інтернет

Затверджено наказом директора
ПП «Он Лайн»
№8 від 01 серпня 2011р.

Правила надання послуги широкосмугового доступу до мережі
Інтернет від Приватного підприємства «Он Лайн»

Терміни та значення, що вживаються у Правилах:

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання, що перебуває у його власності або користуванні.

Договір – договір про надання послуги ШСД до мережі Інтернет, який укладається між Абонентом та Оператором. 

Оператор – приватне підприємство «Он Лайн», яке володіє власною мережею та обслуговує її, відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій. Оператор включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗ за №569 від 01.02.2007 р. 

Корпоративний інтернет-сайт – інтернет-ресурс з доменним адресом isponline.com.ua.

Мережа Оператора – сукупніст майна і споруд зв’язку Оператора, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.

Послуга ШСД до мережі Інтернет (надалі – Послуга) – послуга широкосмугового доступу до мережі Інтернет за технологією FTTB або DOCSIS.

Додаткові послуги – послуги електронної пошти, антивірус та інші послуги, які Абонент може самостійно замовити через Особистий кабінет, або, звернувшись до відділу продажу.

Кінцеве обладнання — встановлене у Абонента обладнання (модем, спліттер, комп’ютер, тощо), необхідне для отримання Послуги.

Клієнт – фізична особа, яка звернулась до Оператора з метою отримання телекомунікаційної послуги цього Оператора.

Акт підключення – документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом та Оператором з двох Сторін одразу після підключення Оператором послуги Абоненту, містить в собі обов’язкові реквізити Абонента, дату, час та адресу підключення Послуги.

Особистий кабінет — апаратно-програмний комплекс «Система самообслуговування користувачів» (http://user.isponline.com.ua), користуючись яким Абонент може самостійно змінювати тарифні плани та параметри Послуги, отримувати інформацію щодо обсягів наданих Послуг та самостійно замовляти Додаткові послуги.

Партнери Оператора – контент-провайдери, платіжні системи і т.д.

Тарифний план – затверджена Оператором система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Оператора.

1. Загальні положення

1.1. «Правила надання послуги ШСД до мережі Інтернет Приватного підприємства «ОнЛайн» (надалі – «Правила») розроблені на основі та у відповідності до вимог діючого законодавства України, зокрема: Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІV, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ від 9 серпня 2005 р. № 720 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених НКРЗ 26.03.2009р., Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про звернення громадян», інших актів законодавства

1.2. Правила регулюють відносини з приводу надання Оператором Абонентам послуги ШСД до мережі Інтернет.

1.3. Правила є обов’язковими для виконання Оператором з моменту їх оприлюднення у засобах масової інформації. Для Абонента Правила є обов’язковими лише з моменту укладання ним Договору. Правила для Абонентів є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених у Правилах.

1.4. Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом вчинення Сторонами дій, що свідчать про згоду дотримуватися оприлюднених Правил. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися Правил, є підписання сторонами акту приймання-передачі при підключенні Послуги. Договір вважається укладеним у момент підписання сторонами вказаного акту приймання-передачі.

1.5. Договір є публічним та безстроковим. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цими Правилами.

1.6. Умови Договору викладені в Правилах та Тарифних планах для Абонентів.

1.7. Умови Правил визначаються та змінюються Оператором самостійно та повинні бути доведені до відома Абонентів шляхом оприлюднення на сайті Оператора.

1.8. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними Оператором у Правила, або з новими тарифами на Послугу та Додаткові послуги, Абонент повинен у семиденний строк з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, розірвати Договір. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Правил.

1.9. Засобами масової інформації, у яких оприлюднюються Правила та зміни до них, є Інтернет-Cайт Оператора. 

1.10. Засобами масової інформації, у яких оприлюднюються Тарифні плани та зміни до них, є Інтернет-сайт Оператора.

2. Порядок укладання Договору та підключення Послуги

2.1. Для підключення Клієнту Послуги, останній повинен звернутися до Оператора наступним шляхом:
- через сайт Оператора http://isponline.com.ua;
- за телефоном /04142/ 5-03-98;
- до відділу продажу Оператора, за адресою: м. Коростень, вул. Кірова 28, магазин «Світ Електроніки», 
повідомивши при цьому адресу, за якою необхідно надати Послугу та обраний тарифний план.

2.2. Оператор перевіряє наявність технічної можливості надання Послуги протягом 3-х робочих днів з моменту отримання заяви Клієнта та повідомляє Клієнта про результати перевірки.

2.3. За наявності технічної можливості надання Послуги Оператор та Клієнт узгоджують зручний час підключення Послуги та Кінцевого обладнання. В узгоджений час та дату Оператор направляє за вказаною споживачем адресою бригаду спеціалістів-монтажників, які повинні здійснити підключення.

2.4. Оператор здійснює підключення Послуги Клієнту після виконання дій, зазначених в п. 2.3. цих Правил.

2.5. Якщо обраний Клієнтом Тарифний план передбачає внесення авансового платежу до моменту підключення Послуги, то Клієнт зобов’язаний перед підключенням Послуги надати особі, яка здійснюватиме підключення Послуги, документальне підтвердження сплати авансового платежу.

2.6. Роботи з підключення являють собою проведення абонентської лінії від технічного майданчику Оператора до кінцевого обладнання Абонента.

2.7. Після перевірки особи Абонента (останній повинен пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що його заміняє) та закінчення робіт з підключення, Оператор в присутності Абонента перевіряє працездатність Послуги. Абонент повинен ознайомитися зі змістом цих Правил на сайті Оператора. Після цього Оператор та Абонент підписують акт приймання-передачі, яким посвідчується роботоздатність Послуги та її належне підключення. Нарахування щомісячних платежів здійснюється з моменту першого успішного використання Послуги. Факт першого успішного використання Послуги вважається днем підключення Послуги.

2.8. У разі, якщо Абонент купує Кінцеве обладнання у Оператора, він повинен протягом 3 (трьох) робочих днів оплатити рахунок-фактуру за це Кінцеве обладнання. Якщо Абонент не оплатив зазначений рахунок у встановлений термін, Оператор має право блокувати надання Послуги такому Клієнту до сплати рахунку, але не більше, ніж протягом 30 (тридцяти) днів.
Після спливу 30 (тридцяти) денного терміну, у разі не оплати обладнання, Абонент повинен повернути обладнання Оператору у повній комплектації.

3. Права та обов’язки Оператора

3.1. Оператор зобов’язаний:

3.1.1. Підключити Абонента до своєї телекомунікаційної мережі і забезпечувати безперебійне та якісне надання послуг, правильність застосування тарифів відповідно до Тарифного плану Абонента.

3.1.2. Усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження у встановлені законодавством строки. Заявка на усунення пошкодження приймається за умови, якщо надання послуг Абоненту не блоковано Оператором.

3.1.3. Приймати від Абонента заяви, звернення та претензії та давати на них вмотивовані відповіді у строки, встановлені законодавством України.

3.1.4. На вимогу Абонента надавати інформацію щодо ліцензій Оператора, режиму роботи різних підрозділів Оператора, щодо умов та порядку надання основних та додаткових послуг, про систему та порядок оплати.

3.1.5. Замінити Абоненту обладнання, що надавалося в оренду, у разі виходу обладнання з ладу. Заміна повинна бути здійснена у 10-денний строк з моменту отримання від Абонента заяви про заміну обладнання. Якщо буде встановлено, що обладнання вийшло з ладу з вини Абонента, Оператор повинен здійснити заміну обладнання протягом 10 днів з моменту сплати Абонентом оціночної вартості несправного обладнання.

3.2. Оператор має право:

3.2.1. Проводити зміну параметрів Послуг, діючих тарифів, які встановлюються Оператором самостійно, порядку їх нарахування, форми та порядку оплати в порядку, передбаченому законодавством.

3.2.2. Змінювати тарифи на Послуги, які встановлюються Оператором самостійно шляхом оприлюднення їх на сайті Оператора http://isponline.com.ua не пізніше, ніж за 7 календарних днів до їх впровадження.

3.2.3. Вносити зміни в до Правил шляхом опублікування таких змін на сайті Оператора, також розміщувати на сайті повідомлення про здійснену зміну Правил.

3.2.4. У разі порушення Абонентом своїх обов’язків, передбачених цими Правилами, Оператор має право частково або повністю припинити надання послуг Абоненту.

3.2.5. Припинити надання послуг (розірвати Договір в односторонньому порядку без попереднього попередження Абонента) при повному закінченні авансу Абонента на його особовому рахунку. У разі, якщо Оператор не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити отримані Послуги.

3.2.6. У разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу Оператора, спричиненого Абонентом або вірусними програмами та різкого зростання трафіку Абонента, Оператор має право обмежити обсяг послуг, які він надає Абоненту до з’ясування обставин, що викликали нетипове навантаження на телекомунікаційну мережу або появу нетипового трафіку та призупинити надання телекомунікаційної послуги.

3.2.7. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу (логін та пароль) Абонента з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, попередньо повідомивши про це Абонента не пізніше, ніж за 7 днів у Особистому кабінеті.

3.2.8. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Оператором, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою.

4. Права та обов’язки Абонента

4.1. Абонент зобов’язується:

4.1.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення Оператором кабелів на здійснення робіт з підключення у визначених у договорі дату та час.

4.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Оператора, відповідно до цих Правил. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення.

4.1.2. Контролювати роботу власного Кінцевого обладнання (модему), включаючи таке, що без його відома може самостійно встановлювати з'єднання.

4.1.3. Використовувати лише Кінцеве обладнання, яке має сертифікат відповідності.

4.1.4. Не використовувати надані Оператором послуги для надання послуг третім особам.

4.1.5. Не використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб; не фальсифікувати мережеві ідентифікатори; не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори; не замовляти та не пропонувати розсилання спаму; не розсилати спам; не вчиняти та не сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших Клієнтів послуг з доступу до мережі Інтернет або нормальному функціонуванню обладнання Оператора.

4.1.6. Не виконувати модернізацію та/чи програмування свого Кінцевого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію послуг у мережі Оператора чи на функціонування мережевого обладнання Оператора.

4.1.7. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни та паролі), виділені Оператором.

4.1.8. Не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати сайт http://isponline.com.ua. для ознайомлення з публікаціями Оператора щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах та Правилах.

4.1.9. У разі оренди обладнання:
- забезпечити належні умови зберігання та експлуатації орендованого обладнання (згідно з інструкцією з експлуатації);
- повернути Оператору обладнання одночасно з припиненням користування Послугою або протягом 7 календарних днів після припинення дії Публічного договору.
Обладнання повертається в справному стані згідно з переліком, зазначеним у Акті прийому-передачі обладнання. Прийом-передача обладнання здійснюється по Акту прийому-передачі обладнання в приміщенні Оператора. Витрати, пов’язані з поверненням та доставкою обладнання, несе Абонент;
- компенсувати оціночну вартість обладнання у разі, якщо обладнання пошкоджено з вини Абонента або воно взагалі відсутнє (загублене тощо);
- не передавати обладнання третім особам;
- не проводити самостійного налаштування та переналаштування обладнання;
- забезпечити доступ до обладнання уповноваженим представникам Оператора.

4.2. Абонент має право:

4.2.1. При користуванні послугами обирати тарифні плани, перехід на які дозволено Оператором. Зміну тарифного плану можна здійснити за допомогою Особистого кабінету (сторінка – http://isponline.com.ua) або через інші джерела, встановлені Оператором.

4.2.2. Отримувати від Оператора інформацію про основні та додаткові послуги у Центрах продажу та обслуговування та на сайті Оператора або в Особистому кабінеті.

4.2.3. Замовляти додаткові послуги за допомогою Особистого кабінету, або через інші джерела, встановлені Оператором.

4.2.4. Тимчасово призупинити отримання Послуги за допомогою Особистого кабінету, відповідно до умов та порядку надання такої додаткової послуги.

4.2.5. Відмовитись від Послуги та припинити дію Договору у порядку, визначеному цими Правилами.

4.2.6. Отримувати від Оператора відомості про використання внесених коштів.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Правил та/або Договору згідно чинного законодавства України та цими Правилами.

6.2. У разі виявлення пошкодження, яке сталося з вини Абонента, останній зобов’язаний відшкодувати Оператору усі витрати з усунення пошкодження.

6.3. Відповідальність i ризики за використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет несе Абонент. Оператор не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації i послуг, що поставляються чи надаються за допомогою мережі Інтернет, не несе відповідальності за зміст інформаційних ресурсів мережі Інтернет, за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнав Абонент чи треті особи внаслідок використання, або неможливості використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет .

6.4. У разі наявності заборгованості Абонента за надані, відповідно до Правил та Договору, послуги Оператор має право надавати третім особам-потенційним кредиторам Абонента інформацію щодо стану розрахунків за Договором (включаючи його назву/ім’я, прізвище та по батькові, ідентифікаційний код (номер), адресу чи інші дані, зазначені Абонентом при укладенні Договору/Угоди), а також використовувати таку інформацію з метою формування реєстру боржників, відкритого для третіх осіб.

6.5. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії на території квартири (приватного житлового будинку), а Оператор несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії поза межами квартири (приватного житлового будинку) Абонента.

6.6. Оператор не несе відповідальності за погіршення роботи абонентського обладнання внаслідок дії вірусних програм, програм злому або інших дій будь-яких третіх осіб, направлених на нанесення шкоди обладнанню чи програм Абонента.

7. Строк дії договору

7.1. Строк дії Договору обчислюється з дня його укладання сторонами та діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

7.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний Оператором в таких випадках:
- у випадку, коли Абонент протягом 90 днів з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуги не поповнить свій особовий рахунок. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки Договір вважається припиненим, а кінцеве обладнання Абонента відключеним, у перший день після спливу вказаного 90-денного строку;
- у разі, якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Оператор повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 днів до дати розірвання;
- у випадку, коли Абонент протягом 90 днів не користується Послугою;
- при припиненні діяльності з надання послуг взагалі або у певному регіоні. У такому випадку, Оператор повинен повідомити Абонента про припинення дії Договору не менше ніж за 30 днів до дати припинення.

7.3. У випадку наявності підстав для розірвання Договору передбачених п. 7.2. цих Правил, Оператор повідомляє Абонента на свій вибір: письмово, шляхом розміщення повідомлення в Особистому кабінеті або іншим способом.

7.4. У випадку розірвання договору з ініціативи Оператора, грошові суми, внесені за установку (частково або повністю), не повертаються Абоненту, крім випадків, коли роботи з підключення не були завершені.

7.5. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний Абонентом в таких випадках:
- у разі незгоди зі зміною Оператором тарифів на Послугу, протягом 7 днів з моменту, коли Абонент дізнався або міг дізнатися про зміну тарифів за умови проведення повних розрахунків з Оператором;
- відсутність у Абонента потреби у використанні Послуги.

7.6. Про розірвання Договору Абонент зобов’язаний повідомити Оператора письмово, також у такому повідомленні Абонент може зазначити бажану дату розірвання Договору.

7.7. У випадку, якщо у Абонента, який бажає розірвати Договір, на особовому рахунку залишаються грошові кошти, Договір можна розірвати лише за згодою сторін з обов’язковим письмовим повідомленням Оператора про банківські реквізити, за якими необхідно повернути залишкові грошові кошти після розірвання Договору.

7.8. Після розірвання Договору Оператор може здійснити демонтаж абонентської лінії.

8. Інші положення

8.1. У Мережі Оператора Абонентам можуть надаватися різноманітні Додаткові послуги як самим Оператором, так і його Партнерами.

8.2. За Додаткові послуги, надані Партнерами, Оператор відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Партнером, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Оператором Партнера. Для цього Оператор повинен надати Абоненту можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Партнера, а також про засоби зв’язку з ним.

8.3. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.

8.4. Інформація про Додаткові послуги міститься на Інтернет-сайті Оператора або на сайтах відповідних Партнерів.

8.5. Сторони підтверджують, що вони ознайомлені з Законом України «Про телекомунікації»; «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених Кабінетом Міністрів України, та зобов’язуються їх дотримуватися.

8.6. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною заявою, зателефонувавши Оператору або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотню адресу. Оператор, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчинити певні дії, Оператор, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

8.7. Спори між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.8. При підключенні Послуг або відновленні їх надання персонал Оператора не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

8.9. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Оператора, він зобов’язаний повідомити про це Абонентана сайті Оператора не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

8.10. У разі зміни місцезнаходження чи прізвища Абонента він зобов’язаний повідомити про це протягом 20 днів з моменту зміни.

8.11. У випадках, не передбачених цими Правилами, сторони керуються положеннями діючого законодавства України.

9. Реквізити оператора
ПП «Он Лайн»
Юридична адреса: 11500, м.Коростень, вул. Кірова, 28
Телефон (04142) 5-03-98
Київстар 068-457-10-50
МТС 095-457-10-50
Life:) 073-457-10-50
ЄДРПОУ 30549856


Подключиться сейчас!